Al·legacions a l’Ordenança Fiscal aprovada provisionalment per l’Ajuntament de Sant Joan Despí per a l’any 2024.

1. Al·legació a l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica ( Zona Baixes Emissions i exempció de l’impost a vehicles de +25 anys )

Des de l’aplicació i entrada en vigor de la Normativa de Zona de Baixes Emissions ( ZBE ) al gener de l’any 2022, l’Ajuntament de Sant Joan Despí ve cobrant el 100% de l’Impost de Circulació als vehicles afectats per les restriccions circulatòries. Entenem no s’ajusta a Dret perquè la mateixa administració que cobra el 100% de l’impost ( impost que atorga permís per a circular per la via pública del municipi ), a la vegada restringeix en una àmplia franja horària la circulació del vehicle per tota la zona territorial de la població. Sol·licitem que s’emporti a terme el cobrament de l’impost als vehicles afectats per la restricció circulatòria en la part proporcional a les hores en què es permet la seva circulació, i no al cobrament del 100% tal com es fa fins ara. Aquesta al·legació en cas de ser aplicada permetria la reclamació de l’import proporcional pagat pels perjudicats fins a la data en considerar-se un impost indegut.

La llei de Gestió Tributària especifica molt clarament en el seu articulat que els vehicles de més de 25 anys i els matriculats històrics, passen a tenir una bonificació de fins al 100% de l’import de l’Impost de Circulació ( IVTM ). L’Ajuntament de Sant Joan Despí ve cobrant el 100% de l’impost de circulació als vehicles de més de 25 anys d’antiguitat, no atenint-se a la legislació concorde a l’articulat a la Llei Tributària. Instem que els vehicles històrics tinguin un 100% de la bonificació, i no un 95% com ara consta en l’Ordenança Fiscal. Aquesta al·legació en cas de ser aplicada permetria la reclamació de l’import proporcional pagat pels perjudicats fins a la data en considerar-se un impost indegut.

http://AL·LEGACIÓ A OF. IMPOST CIRCULACIÓ ( IVTM ) BONIFICACIÓ ZBE i VEHICLES +25 ANYS

2. Al·legació a impostos indeguts
La modificació a l’Ordenança Fiscal incorpora un termini inexistent en ella fins a la data, i és, que si l’Administració realitza un cobrament indegut i aquest no és reclamat en el termini de 6 mesos per l’interessat des que es va realitzar, l’Ajuntament està exempt de la devolució. Proposem un termini de 4 anys per a la reclamació com a norma normalitzada en Dret Administratiu i la supressió del termini de 6 mesos aprovat provisionalment.

http://AL·LEGACIÓ A OF. IMPOSTOS INDEGUTS

3. Al·legació a la pujada de l’Impost de Béns immobles
Entenem que donada la inflació dels últims mesos, i per tant l’encariment de tots els productes i serveis, han de propiciar un gest de sensibilitat en la gestió econòmica municipal davant la ciutadania. L’Ajuntament de Sant Joan Despí, disposa d’uns comptes que permeten que la pujada de l’I.B.I sigui un 50% menor a la qual s’ha aprovat. Per aquest motiu, considerem que la pujada de l’impost de l’I.B.I és més que suficient en el tram percentual que proposem en FES Sant Joan. La meitat percentual.

http://AL·LEGACIÓ A OF. IBI

4. Al·legació al preu a la taxa per censar gos
Considerem desproporcionat el pagament de 38€ en concepte de taxa per registrar en el cens a un gos. Tenint en compte a més, que la recaptació de la taxa no es destina a manteniment de les infraestructures destinades principalment als gossos.
També sol·licitem, per a tenir en consideració a la resta d’animals, el seu esment de cens gratuït per a gats, fures i altres espècies.

http://AL·LEGACIÓ A OF. TAXA GOSSOS